Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

 

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

„ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД  е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 201756892 , със седалище и адрес на управление: с.Ярджиловци, ул. Орниче 43 , община Перник.

ДЕФИНИЦИИ

Клиент/Купувач – лице на или над 18 г., което е приело упоменатите тук условия за покупко-продажба от разстояние през сайта или на място от търговския обект..Клиент – всяко физическо лице, което използва сайта www.emoel-fashion.com по какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

ДОСТАВЧИКА – „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява намерението си за купуване на Стоки от сайта или търговския обект.Продукт(-и) / Стока(-и) – всеки предмет на договор (устен или писмен като документ) за покупко-продажба, сключен между Купувача и Доставчика през сайта от разстояние или на място в търговския обект.Договор – представлява сключения от разстояние договор между Доставчика и Купувача за покупко-продажба на Стоки през уебсайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване.

Общи положения

Ползвателят се съгласява с настоящите общи условия на Търговеца, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница. Тези общи условия са задължителни за всички клиенти.Всяко използване на уебсайта www.emoel-fashion.com и услугите ни означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.Общите условия могат да бъдат обновявани, допълвани и променяни едностранно, по свое усмотрение или ако те са нолежени по силата на влязъл в сила нормативен акт, както и структурата на Интернет страницата www.emoel-fashion.com  , от Собственика – фирма „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД, по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.Във всеки един случай на промяна на общите условия "ЕЛИ-ЕН 11" ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в уебсайта  www.emoel-fashion.com  . В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на уебсайта при всяко негово ползване.Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на уебсайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.„ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена на уебсайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, се уточнява, че изображенията на продуктите могат да имат илюстративен и насочващ характер, съответно понякога доставените продукти могат да се различават от изображенията. Молим да попитате за такава информация преди да закупите определен продукт. Всички изображения, поместени на уебсайта имат единствено за цел да създадат известна представа за типа на предлагания Продукт и може да не го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Продуктите да не отговарят на външния вид/цвят или т.н. на съответния Продукт. Доставчика няма да носи отговорност за такива несъответствия, отговорността в случая е на официалния представител/вносител на Продукта, който предоставя и цялата информация за артикула.  Характеристиките или цените на продуктите, описани в онлайн магазина/уебсайта, могат да бъдат промянени от Доставчика по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД предварително се извинява на своите Клиенти.Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта. Уебсайтът www.emoel-fashion.com може да съдържа линкове към други сайтове. „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях. 

Сключване на договор

Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Продукт (от разстояние) през онлайн магазина/уебсайта www.emoel-fashion.com / като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД от негово име. Ние ще изпратим уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението ѝ. Това уведомление „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД прави по електронен път (имейл) или по телефона. Затова Доставчикът има правото да не достави част или всички Продукти от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи се уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Доставчика е да върне евентуално получената предварително цена на Продукта. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез телефонно обаждане от страна на сътрудник на фирмата/ или SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Продуктът от Поръчката е готов за изпращане.Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Доставчика, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между тях.

Политика за онлайн продажба

Достъпът до уебсайта/онлайн магазина с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент според общите условия тук. „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на фирмата по какъвто и да е начин.  „ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.Комуникацията с Доставчика може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на уебсайта www.emoel-fashion.com начини за контакт в раздел „Контакт с нас“ / „За контакти“.„ЕЛИ-ЕН 11“ ЕООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Продуктите и/или за предлаганите от него промоции на уебсайта www.emoel-fashion.com, за определен период от време.  . В случай на плащания по банков път, Доставчикът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка, по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от дадена банка. Същото важи и за транзакциите, които ние правим към Клиента, независимо дали правим това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния, или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова ние препоръчваме на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при плащания чрез банка, или за поръчките, платени с наложен платеж (освен ако няма изрично поет ангажимент от Доставчика за поемане на такива такси или такси за доставка на дадения продукт). 

Използване на подизпълнители

Доставчикът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по закон и по договора за покупко-проджба (и от разстояние, сключен чрез онлайн магазина), без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Купувачът се смята за уведомен, след като е се е запознал с условията, описани в този документ. Доставчикът няма да носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.